Find your product

 • Adding value
 • Agricultural Film
 • Blow Molding
 • Blowing Agent
 • CONPEEL
 • Injection Molding
 • PC/PMMA
 • PET
 • Polyamide
 • Polyethylene Film
 • Polypropylene Film
    Kafrit
    December 23rd 2019
    News 
    0 min read

    הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

    בהתאם לתקנות החברות (הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש”ס-2000, מודיעה בזאת החברה על זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה”) אשר תתכנס ביום א’, 26 בינואר 2020, בשעה 10:00, במשרדי החברה, בקיבוץ כפר עזה (“משרדי החברה”), ושעל סדר יומה הנושאים שלהלן: (1) עדכון מדיניות התגמול של החברה; (2) הארכת כהונתו של מנכ”ל החברה, מר אבי זלצמן, בשנה אחת נוספת, אישור הצעה פרטית מהותית והענקת זכאות למענק הסתגלות.

    לפירוט אודות הנושאים המובאים בפני האסיפה ראו דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה, שפורסם על ידי החברה ביום 18 בדצמבר, 2019 (“דוח זימון האסיפה”), אשר עותק ממנו ניתן למצוא באתר רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il/ ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ http://maya.tase.co.il (“אתרי ההפצה”).

    המועד הקובע: המועד לקביעת זכאות בעל מניה בחברה להצביע באסיפה הינו יום ד’, 25 בדצמבר, 2019 (“המועד הקובע”).

    מועד האסיפה הנדחית: יום א’, 2 בפברואר 2020, בשעה 10:00 במשרדי החברה.

    הצבעה באמצעות כתב הצבעה: בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לכל ההחלטות שעל סדר היום כמפורט לעיל. נוסח כתב הצבעה צורף לדוח זימון האסיפה. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) באתרי ההפצה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

    המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה הכללית.

    Check out our products!

    Accessibility